ஞாயிறு, 26 ஆகஸ்ட், 2018

1146, பாடலும் படமும் - 44

இராமாயணம் - 16
யுத்த காண்டம், இராவணன் சோகப் படலம்


[ ஓவியம்: கோபுலு ]


'சினத்தொடும் கொற்றம் முற்றி, இந்திரன் செல்வம்  மேவி,

நினைத்தது முடித்து நின்றேன்; நேரிழை ஒருத்தி  நீரால்,

எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம், ஏங்கி ஏங்கி, 

உனக்கு நான் செய்வதானேன்! என்னின் யார் உலகத்து உள்ளார்?'

[ சினத்தொடும் கொற்றம் முற்றி-  சினத்தோடு நின்று
வெற்றியை முழுமையாக எய்தி; இந்திரன் செல்வம் மேவி -
இந்திரனுடைய செல்வத்தை அடைந்து; நினைத்தது முடித்து
நின்றேன்-  நினைத்ததைச்  செய்து  முடித்து  நின்ற யான்;
நேரிழை   ஒருத்தி   நீரால் -  (இப்போது)  பொருந்திய
அணிகலன்களை  அணிந்த  (சீதை  என்கின்ற)  ஒருத்தியின்
காரணமாக, (அந்நிலையிழந்து); எனக்கு  நீ  செய்யத்தக்க
கடன் எலாம் - எனக்கு நீ செய்யத் தக்க இறுதிக் கடன்களை
எல்லாம்;  ஏங்கி  ஏங்கி  உனக்கு நான் செய்வதானேன்
 -  வருந்தி  வருந்தி  உனக்கு யான்  செய்யும் நிலைமையை
அடைந்தேன்;  என்னின்  யார்  உலகத்து   உள்ளார்?- 
என்னைவிட இழிந்தவர்கள் இவ்வுலகத்து யாருளர்?]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பாடலும், படமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக