ஞாயிறு, 27 மே, 2018

1075. பாடலும் படமும் - 31

இராமாயணம் - 3
அயோத்தியா காண்டம், குகப் படலம் [ ஓவியம்: கோபுலு ]


பணி மொழி கடவாதான்,
     பருவரல் இகவாதான்,
பிணி உடையவன் என்னும்
     பிரிவினன், விடைகொண்டான்;
அணி இழை மயிலோடும்
     ஐயனும் இளையோனும்
திணி மரம், நிறை கானில்
     சேணுறு நெறி சென்றார்.

[ பணி மொழி கடவாதான் - இராமன் இட்ட கட்டளை வார்த்தையை
மீறாது; பருவரல்இகவாதான் - இராமனது பிரிவினால் ஏற்பட்ட துன்பமும்
நீங்காது; பிணி உடையவன்என்னும் பிரிவினன் - நோயுற்றான் என்று
சொல்லும்படியான பிரிவுத் துன்பத்தை உடையனாய்;விடை கொண்டான்-
(குகன்) உத்தரவு பெற்றுச் சென்றான்; அணி இழை மயிலோடும்ஐயனும்
இளையோனும்- அழகிய ஆபரணங்களை அணிந்த மயில் போல்பவளாகிய
சீதையோடும்இராமனும் தம்பி இலக்குவனும்; திணி மரம் நிறை கானில்-
வலிய பெரு மரங்கள்நிறைந்துள்ள காட்டில்;  சேண் உறு நெறி - நெடுந்
தொலையான வழியில்;  சென்றார்- சென்றார்கள்.]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பாடலும், படமும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக