ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2020

1487. குகப்ரியை - 1

அம்மா யோசனை
"குகப்ரியை"'சுவர்ணாம்பாளுக்குப் புனைபெயரில் எழுத ஆசை; கணவர் பெயர் .... சுப்பிரமணிய ஐயர் ....  உதவிக்கு வந்தது.

ஸ்வர்ணாம்பாள் “குகப்ரியை” ஆனார்!  எழுதித் தள்ளினார். "மங்கை" என்ற பத்திரிகையின் ஆசிரியராய் இருந்தார்.

1933-இல் வாசன் அனுமதி பெற்று, ‘கல்கி’ விகடனில் 1000 ரூபாய் பரிசு கொண்ட நாவல் போட்டி வைத்தார்.  பத்திரிகை உலகில் முதல் பெரிய நாவல் போட்டி எனலாம். இரண்டு நாவல்கள் தேர்வுற்றன. அவற்றுள் ஒன்று “குகப்ரியை”யின் “சந்திரிகா”. பின்னர் விகடனில் அது தொடராக வந்து நூலாகவும் வெளிவந்தது. நாவலின் முகவுரையில் ’கல்கி’,


“ குகப்ரியையின் தமிழ்நடை உயிருள்ள நடை, தங்கு தடையின்றி இனிய நீரோட்டம்போல் செல்லும் நடை” 


என்று எழுதினார்.

பாரதமணி' இதழில் 1939-இல் வந்த   "குகப்ரியை"  யின் படைப்பு.[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

கருத்துகள் இல்லை: