ஞாயிறு, 4 டிசம்பர், 2022

2341. சங்கீத சங்கதிகள் - 339

ஜெர்மன் குயில்: மொஜார்டு ( W.A.Mozart )

ஆனந்தன் 

 

டிசம்பர் 5. மோட்சார்ட்டின் நினைவு தினம்.

மேதை Mozart பற்றி 1940-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை. 

[ நன்றி: சக்தி]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


2340. கே.எஸ்.கிருஷ்ணன் - 2

தமிழ் விஞ்ஞானி


டிசம்பர் 4. கே.எஸ்.கிருஷ்ணனின் பிறந்த தினம். அவருடைய மணிவிழாச் சமயம் ' கலைக்கதி'ரில் வந்த அட்டைப் படமும், கட்டுரையும்.[ நன்றி: கலைக்கதிர் ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கே.எஸ்.கிருஷ்ணன்: பசுபதிவுகள்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

சனி, 3 டிசம்பர், 2022

2339. ஓவிய உலா - 37

கார்ட்டூன் காட்சிகள் -3: சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில்

'செல்லம்'
[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஓவிய உலா  

கார்ட்டூன் காட்சிகள்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

2338. உ.வே.சா. - 14

பாண்டித்துரைத் தேவரின் செய்யுட் கடிதம்

உ.வே.சாமிநாதையர் 


டிசம்பர் 2. பாண்டித்துரைத் தேவரின் நினைவு நாள்.

உ.வே.சா.வுக்கு அவர் ஒரு செய்யுட் கடிதம் எழுதியதை  "என் சரித்திரத்தில்" பதிவிடுகிறார் உ.வே.சா.

===

புறநானூற்றைப் பெற்றுக் கடிதமெழுதியவர்களுள் பாலவ நத்தம் ஜமீன்தாராகிய பாண்டித்துரைத் தேவரும் ஒருவர். அதில் அவர், “தங்களால் லோகோபகாரமாய் அரிய நூல்கள் அச்சிடுவதாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நன்முயற்சிக்கு என்னால் இயன்ற உதவியைச் செய்ய எப்பொழுதும் ஆவலுற்றிருப்பவனாதலின் அதற்குரிய நற்சமயம் அறிவிக்கக் கேட்டுக் கொள்ளும் தங்கள் பாண்டித்துரை” (14-11-1894) என்று குறிப்பித்திருந்தார். இக்கடிதம் வந்த சில வாரங்களுக்குப் பிறகு அவர் திருவாவடுதுறையாதீன கர்த்தரைத் தரிசிக்கும் பொருட்டுத் திருவிடைமருதூருக்கு வந்தார். ஆதீன கர்த்தராகிய அம்பலவாண தேசிகர் அவர் வரவை எனக்குத் தெரிவித்து என்னையும் வரும்படியாக எழுதினார். அவ்வாறே சென்று பாண்டித் துரையைச் சந்தித்துப் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். அவர் புறநானூற்றுப் பதிப்பைப் பாராட்டி விட்டு “இனிமேல் எந்த நூலை அச்சிடப் போகிறீர்கள்!” என்று கேட்டார்.


“பல நூல்கள் இருக்கின்றன, மணிமேகலையை அச்சிடலாமென்று நினைத்தேன். ஆனால் இன்னும் அதிலுள்ள சில விஷயங்கள் தெளிவுபடவில்லை. புறத்திரட்டென்ற தொகை நூல் ஒன்று இருக்கிறது. அதில் இப்போது வழக்கில் இல்லாத பல நூற் செய்யுட்கள் உள்ளன. புறநானூற்றைப் பதிப்பித்தபோது புறத் துறைகளின் இலக்கணங்களைத் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ள எண்ணினேன். அந்நூலிற்கண்ட துறைகளுக்கு விளக்கம் தேடுகையில் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை மிகவும் உபயோகமாயிற்று. அதனை நன்கு ஆராய்ந்தேன். அதற்குப் பழைய உரையொன்று என்பால் இருக்கிறது. மூலம் மாத்திரம் சரவணப் பெருமாளையரால் முன்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது உரையுடன் வெளியிடலாமென்று எண்ணுகிறேன்” என்றேன் நான்.

செய்யுட் கடிதம்


அவர் இராமநாதபுரம் சென்றவுடன் எனக்கு ஒரு செய்யுட் கடிதமும் ஐந்நூறு ரூபாய்க்கு ஓர் உண்டியலும் 17-12-1894 அன்று எனக்கு அனுப்பினார். அக்கடிதத்திற் சில பகுதிகள் வருமாறு.


(கலி வெண்பா)


1. “திங்கள் புரையுந் திருவதனச் செல்வியொரு

பங்கினமர் பெம்மான் பதமலரே - துங்க


2. முடிக்கணியாத் தாங்கி முதுபரவை வேலிப்

படிக்கணியா யென்றும் பலநூல் - வடிக்கும்


3. உளத்தார்க் கொருநிதியா யோங்குபுகழ் மேய

வளத்தா லுயர்குடந்தை மன்னித் - துளக்கரிய


4. நேமிநா தன்மருகி நேயமனையா ளோடுவாழ்

சாமிநா தைய தகுநண்ப - மாமுகவை


5. மன்னியபாண்டித்துரைபல் வந்தனஞ்செய் தின்றெழுதும்

நன்னிருப மீதாம்..............


6. காமாரி தந்தவிளங் காதலனே ராய்த்தமிழின்

மாமாரி பெய்துலகை வாழ்விப்போய் - ..............


7. பயன்சிறிய தேனும் பனையளவாக் கொள்வர்

நயன்றெரிவோ ரென்றவுண்மை நாடி - முயன்றிதுபோ


8. தைந்நூறு ரூபா வனுப்பினனஃ தேற்றருள்வாய்

மெய்ந்நூ றுரீஇயொழுகும் வித்தகா - மைந்நூறி


9. ஆமாலை யிற்சுவையுண் டாக்கும் புறப்பொருள்வெண்

பாமாலை யச்சிற் பதிவுசெயும் - மாமுயற்சி


10. ஊறிகந்து முற்ற லுறுவிப்பா னோங்குகவான்

ஆறுகந்த சென்னியருள்.”


1. செல்வி - உமாதேவியார், பெம்மான் - சிவபெருமான்.

2. முதுபரவை வேலிப்படிக்கு - பழைய கடலாகிய எல்லையையுடைய பூமிக்கு. வடிக்கும் - இயற்றும்.

4. நேமிநாதன் மருகி - திருமாலுக்கு மருமகளாகிக் கலைமகள். நேய மனையாள் - அவனுக்கு அன்புள்ள மனையாளாகிய திருமகள். முகவை -இராமநாதபுரம்.

6. காமாரி - சிவபெருமான்.

7. காதலன் - முருகக்க டவுள்.

8. மெய்ந்நூறுஉரீஇ - மெய்யில் திருநீற்றைப் பூசி.

மை நூறி - குற்றத்தை நீக்கி.

9. ஆம் ஆலையின் சுவை உண்டாக்கும் - ஆகின்ற கரும்பைப்போலச் சுவையை உண்டாக்கும். 

10. ஊறு இகழ்ந்து - இடையூறு நீங்கி. ஆறு உகந்த சென்னி - கங்காதரனது அருள் ஒங்குக.


பாண்டித்துரைத் தேவர் இங்ஙனம் செய்த உதவியை நான் பாராட்டி எழுதியதோடு, அம்பலவாண தேசிகரிடமும் தெரிவித்தேன். அவர் உடனே முந்நூறு ரூபாய் வழங்கினார். இவ்விருவரும் உதவிய பொருளைக் கொண்டு வீட்டுக்காக நான் வாங்கின கடனை அடைத்து விட்டேன்.


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள் :
பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2022

2337. எல்லிஸ் ஆர். டங்கன் - 3

மீரா டிசம்பர் 1. எல்லிஸ் ஆர்.டங்கனின் நினைவு தினம். ஓர் இதழின் அட்டையில் அவர் படம் இட்டுக் கௌரவித்தது கல்கி .
1943 தீபாவளி மலரில் அவர் எடுத்த போட்டோக்களுடன் , மீரா படம் பற்றிய ஒரு தொகுப்பு இதோ.                                           
 மீண்டும் ஒரு முறை 94-இல் சென்னைக்கு அவர் வந்தபோது எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள்.

[ நன்றி: கல்கி]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்: 

எல்லிஸ் ஆர். டங்கன்: பசுபதிவுகள்


பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!வியாழன், 1 டிசம்பர், 2022

2336. தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் - 33

கோயிலில் கலையுலகம் (சிதம்பரம்) 

சில்பி+தேவன்[ நன்றி: Rare Books of South India ]

  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

தென்னாட்டுச் செல்வங்கள் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 

புதன், 30 நவம்பர், 2022

2335. ஓமெனும் சக்தி : கவிதை

ஓமெனும் சக்தி 

பசுபதி
உமையென ஒலிமாறும் -அந்த

. ஓமெனும் சக்தியை வேண்டிடுவேன்.

அமைதியைத் தந்திடவே - வினை

. ஆற்றிடு வாய்மதி தேற்றிடுவாய் ! 

சமைத்திடு வியனுலகை  - இந்த

. சகந்தனி லேநரர் அகந்தனிலே!

தமிழ்க்கவி பூத்திடவே - தலை

. தாழ்த்துகி றேன்எமை வாழ்த்திடுவாய்!

( அ+உ+ம் =ஓம் => உ+ம்+அ ) 

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

2334. விக்கிரமன் - 8

மாந்தோப்பு மரகதம்

'வேம்பு'

டிசம்பர் 1. விக்கிரமன் அவர்களின் நினைவு தினம்.


தன் இயற்பெயரில் விக்கிரமன் 1948-இல் எழுதிய இந்தக் கதை  'கல்கி' யில் வந்த அவருடைய முதல் படைப்பாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். ஓவியங்கள்: ராகவன்.
[நன்றி: கல்கி]

[  If you have trouble reading from an image, right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

செவ்வாய், 29 நவம்பர், 2022

2333. வெ. சாமிநாத சர்மா - 5

பணிய மறுத்த பெண்மணி

வெ.சாமிநாத சர்மா

                                      'புகழ்பெற்ற கடிதங்கள்' என்ற தொடரில் வந்த இன்னொரு கட்டுரை.


[நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வெ.சாமிநாத சர்மா

Zenobia's Rebellion in the Historia Augusta

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading! 


2332.கதம்பம் - 105

தக்கர் பாபா


நவம்பர் 29. தக்கர் பாபாவின் பிறந்த தினம்.

'கல்கி' 1944-இலேயே அவர் படத்தை அட்டையில் இட்டுக் கௌரவித்தது.[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

[நன்றி: கல்கி]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

Thakkar Bapa: Wiki

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


திங்கள், 28 நவம்பர், 2022

2331. சுத்தானந்த பாரதி - 23

பாரத சக்தி மஹாகாவியம் -  9

சுத்தானந்த பாரதி 


( தொடர்ச்சி)

சான்றோரின் ஆசிமொழிகள் -8:


நூல் வடிவில் கிட்டும் இந்தக் காவியத்தில் , பாரதியாரின் பொழிப்புரை காணப்படுவதில்லை. 'சக்தி' இதழில் மட்டுமே இந்தப் பொழிப்புரை முதல் சில பகுதிகளுக்குக் காணப்படுகிறது.  அதனால், இந்தச் 'சக்தி' பக்கங்கள் மேலும் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. 

இதுவே எனக்குக் கிட்டிய, பொழிப்புரைகள் உள்ள கடைசிப் பகுதி.


(நிறைவுற்றது)
[ நன்றி: சக்தி, கே.நாகராஜன், நாகசுப்பிரமணியம்]

கவியோகியாரின் பல மின்னூல்களை இங்கேயிருந்து  விலையின்றி
தரவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.
நூல்களை :
Suddhananda Noolakam,
Plot 109, Second Main Road,
CLRI Nagar
Chennai
Mobile No
9791177741
9940304519 
என்ற முகவரியிலிருந்து வாங்கிக்கொள்ளலாம். 

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading


2330. ஸி.ஆர். ஸ்ரீநிவாசன் - 2

தராசு : சத்தியமூர்த்தி

ஸி.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசன்

[ ஸி.ஆர்.ஸ்ரீநிவாசன் ]


நவம்பர் 28. ஸி.ஆர். ஸ்ரீநிவாசனின் பிறந்தநாள்.

அவர் தான் அறிந்த பிரமுகர்களைப் பற்றிச் சுதேசமித்திரனில் எழுதிய பிரபலமான 'தராசு' க் கட்டுரைகளில் ஒன்று; 1941-இல் வெளியானது.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

ஸி.ஆர். ஸ்ரீநிவாசன்: பசுபதிவுகள்

ஞாயிறு, 27 நவம்பர், 2022

2329. நட்சத்திரங்கள் -22

சிவபாக்கியம்- சுசீலா தேவி

அறந்தை நாராயணன் 


[ நன்றி; தினமணி கதிர், பாபு பழனியப்பன்]


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!