வெள்ளி, 10 செப்டம்பர், 2021

1932. பாடலும் படமும் - 140

போ!வேக மாகவே போ! 

பசுபதி 


தும்பிக்கை யால்நமக்கு  நம்பிக்கை தந்திடும்

அம்பிகை பாலனை ஐங்கரனை - நம்பனை 

நால்வாய் விநாயகனை நாடியொரு கோயிலுக்குப்

போ!வேக மாகவே போ!   


[ ஈற்றடி ஒரு மாலைமாற்று ( palindrome)  ]


[ நன்றி: கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

கவிதைகள்

மாலைமாற்று

ஓவிய உலா 

பாடலும், படமும்

பாடலும்படமும் : 1 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: