வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

1361. மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன் - 3

அந்தப்புரக் கலகம் 
மஞ்சேரி எஸ். ஈஸ்வரன்’சக்தி’ இதழில் 1941-இல் வந்த ஒரு படைப்பு.


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவு:


மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன்

கருத்துகள் இல்லை: