ஞாயிறு, 29 நவம்பர், 2020

1706. சங்கீத சங்கதிகள் - 256

அருணாசலக் கவியின் பாட்டுக்கள் - 10

அரியக்குடி ராமானுஜய்யங்கார் ஸ்வரப்படுத்தியது

[ ஓவியம்: எஸ்.ராஜம் ]

1944-இல் ‘சுதேசமித்திர’னில் வந்த மேலும் இரண்டு பாடல்கள் இதோ!


[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சங்கீத சங்கதிகள் 

அருணாசலக் கவி: பசுபதிவுகள்

அரியக்குடி: பசுபதிவுகள்

கருத்துகள் இல்லை: