செவ்வாய், 5 அக்டோபர், 2021

1942. நா. ரகுநாதன் - 2

 குதிரைப்  பந்தயம் 

" ரஸிகன்" 

                                            

'பாரதமணி'யில் 1939-இல் வந்த ஓரங்க நாடகம்.

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]
தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

நா. ரகுநாதன்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


கருத்துகள் இல்லை: