வெள்ளி, 25 மார்ச், 2022

2060. வ.ரா. - 11

கலையும் ஒழுக்கமும் -2

வ.ரா.


இந்தத் தலைப்பில் 'பாரதமணி'யில் 1938-இல் வந்த இரண்டாம் கட்டுரை.
[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

வ.ரா. 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be

 found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it    

      will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: