ஞாயிறு, 24 ஜனவரி, 2021

1785. சங்கீத சங்கதிகள் - 261

 அரியக்குடி அற்புதம்


ஜனவரி 23. அரியக்குடி ராமானுஜ ஐயங்காரின் நினைவு தினம்.

'கல்கி'யில் 1952-இல் வந்த கட்டுரை.  'கல்கி'யே எழுதியிருக்கலாம்.

[  நன்றி: கல்கி ]

[  If you have trouble reading from an image, double click and read comfortably. Or right click on each such image and choose 'open image in a new tab' , Then in the new tab , and, if necessary, by using browser's  zoom facility to increase the image size also,  can read with comfort. One can also download each image to one's computer and then read with comfort using browser's zoom facility ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள்  

அரியக்குடி