சனி, 17 ஜூலை, 2021

1901.சங்கீத சங்கதிகள் - 285

கர்ணாம்ருதம் 

கல்கி 


அக்டோபர் 16. செம்பை வைத்தியநாதய்யரின் நினைவு தினம்.[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

[ நன்றி : கல்கி ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

சங்கீத சங்கதிகள் 

செம்பை  

கல்கி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: