புதன், 8 டிசம்பர், 2021

1989. வி.ஆர்.எம்.செட்டியார் - 5

கவிதைச் சுடர் 
மொழிபெயர்ப்பு: வி.ஆர்.எம்.செட்டியார் 

[நன்றி ; சக்தி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள  பதிப்புகள்:
வி.ஆர்.எம்.செட்டியார்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: