வெள்ளி, 21 ஜனவரி, 2022

2009. ஏ.கே.செட்டியார் - 9

பெர்லின் நகரில்

ஏ.கே.செட்டியார் 


'கல்கி'யின் முதல் இதழில் ( 1941) வந்த கட்டுரை! [ நன்றி:கல்கி ]

 [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ] 


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
ஏ.கே.செட்டியார் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


கருத்துகள் இல்லை: