செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2022

2246. தி.ஜ.ரங்கநாதன் - 4

ஸினிமாக் கடிதம் 2: நடிகருக்கு--

தி.ஜ.ர. 


40-இல் 'சக்தி'யில் வந்த  தொடரில் இரண்டாம் கடிதம். 


[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


தி.ஜ.ரங்கநாதன் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: