வெள்ளி, 30 செப்டம்பர், 2022

2249. தங்கம்மாள் பாரதி - 7

'போன மச்சான் திரும்ப வந்தான்'

தங்கம்மாள் பாரதி1943-இல் வந்த படைப்பு.


[ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the images, right click on each such image ,  choose 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort.  Or download each image in your computer and then read.  ]


தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
தங்கம்மாள் பாரதி

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: