ஞாயிறு, 8 ஆகஸ்ட், 2021

1918. சங்கு சுப்பிரமணியம் - 4

அழகு

சங்கு சுப்பிரமணியம்சக்தி இதழில் 1940-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை.


 [  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்

சங்கு சுப்பிரமணியம்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக