திங்கள், 1 நவம்பர், 2021

1960. தீபாவளி மலரிதழ்கள் - 5

'சுதேசமித்திரன்': தொகுப்பு-1

1940-களில் வந்த சில இதழ்களிலிருந்து .....

[போன்ஸ்: கனடாவைப் பற்றிய ஒரு குறிப்புள்ள படம் ...]  [ நன்றி: சுதேசமித்திரன் ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:


தீபாவளி மலர்

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: