ஞாயிறு, 28 நவம்பர், 2021

1981. மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன் - 5

பொம்மை மரணம்

மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன்

[ நன்றி: சக்தி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவு:


மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!


கருத்துகள் இல்லை: