வெள்ளி, 22 ஏப்ரல், 2022

2088. லெனின் - 1

தலைவர் லெனின் 

வ.ரா.


ஏப்ரல் 22. லெனினின் பிறந்த நாள்.

1944-இல் வந்த ஒரு கட்டுரை. 

[நன்றி: சக்தி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]

தொடர்புள்ள பதிவுகள்:

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be

 found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it    

      will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!