வெள்ளி, 22 ஏப்ரல், 2022

2089. சிறுவர் மலர் - 24

 ’சக்தி’க் கதம்பம் -  5


‘சக்தி’ 1940 - ஆண்டு இதழ்களிலிருந்து   ஒரு கட்டுரை, ஒரு கவிதை, ஒரு கதை! 


[நன்றி:சக்தி ]

[  If you have trouble reading some of the writings in an image , right click on each such image ,  choose the option 'open image in a new tab' , then in the new tab , use browser's  zoom facility to increase the image size and read with comfort. Or download each image in your computer and then read.  ]தொடர்புள்ள பதிவுகள்:
சிறுவர் மலர் 

பி.கு.   If you enter your e-mail in the 'Follow by Email' box to be found on the top right-hand side of my blog, the service , follow.it          will deliver my blog-updates to your e-mail regularly.

If you are already a Follower of my blog , thanks for reading!

கருத்துகள் இல்லை: